BETONBLOCK® | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERKOOPVOORWAARDEN


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a.    Verkoper: Betonblock Group B.V., Betonblock Global B.V. of Legobeton B.V. (ook handelend onder de namen BETONBLOCK en BETONBLOCKUSA).
b.    Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten met de verkoper, zijn vertegenwoordigers, agenten, rechtverkrijgenden of opvolgers.

Artikel 2 - Toepasbaarheid

a.    Elk aanbod van de verkoper en/of elke verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de koper is aan deze voorwaarden onderworpen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door een gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, behoudens wijzigingen die door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. De verkoper accepteert geen verwijzing door de koper naar zijn eigen inkoopvoorwaarden. De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend.
b.    De verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan wanneer de verkoper een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van de order aan de koper heeft gestuurd.

Artikel 3 - Plaatsing en bevestiging van orders

a.    Orderaanvragen kunnen worden geplaatst via de website of per e-mail. Voor alle door de koper geplaatste orderaanvragen, orders of offertes is een geautoriseerde handtekening vereist ter goedkeuring van de prijzen en ter goedkeuring en acceptatie van deze algemene voorwaarden.
b.    De door de koper geplaatste orderaanvragen kunnen door de verkoper per e-mail worden bevestigd.
c.    Alle orders of offertes hebben een geldigheidsduur van twee maanden, te rekenen vanaf de datum van bevestiging door de verkoper.

Artikel 4 - Inspectie

a.    De koper is gerechtigd opgeslagen materiaal van handelskwaliteit te inspecteren om de zichtbare kenmerken vast te stellen. Wanneer speciale kwaliteitseisen zijn overeengekomen, kunnen de goederen vóór verzending in het magazijn worden geïnspecteerd.
b.    Bij het plaatsen van de order deelt de koper aan de verkoper mee dat hij de goederen wenst te inspecteren. Indien een dergelijke inspectie tot extra kosten voor de verkoper leidt, zijn deze kosten voor rekening van de koper. Dit is ook het geval wanneer de koper niet aanwezig is bij de inspectie.
c.    Wanneer de koper aan de verkoper heeft meegedeeld dat hij de goederen wenst te inspecteren, maar dit niet binnen één week na de kennisgeving doet door oorzaken die buiten de wil van de verkoper liggen, zullen geen aanspraken worden geaccepteerd voor gebreken die tijdens een dergelijke inspectie hadden kunnen worden vastgesteld.

Artikel 5 - Prijs en betaling

a.    De door de koper te betalen prijzen zijn de prijzen die in de verstrekte orderbevestiging zijn vermeld en moeten in de daarin genoemde valuta worden betaald.
b.    De facturering zal plaatsvinden na de bevestiging door de verkoper.
c.    Alle orders moeten vooraf worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dit geval zijn betalingen van de resterende bedragen verschuldigd binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
d.    De verkoper is onverminderd zijn andere rechten en rechtsmiddelen gerechtigd tot het geheel of gedeeltelijk beëindigen van welke overeenkomst of orderbevestiging tussen hemzelf en de koper dan ook of tot opschorting van verdere leveringen op grond van welke overeenkomst dan ook in de volgende gevallen:
(i)    indien de koper schulden aan de verkoper heeft die opeisbaar zijn maar nog niet zijn betaald;
(ii)    indien de koper de door de overeenkomst voorgeschreven kredietbrieven, wissels of andere zekerheden niet heeft verstrekt, mits in een dergelijk geval de voormelde rechten van beëindiging of opschorting slechts gelden voor de specifieke overeenkomst ten aanzien waarvan de koper in gebreke is gebleven;
(iii)    indien de koper de onder een overeenkomst tussen hem en de verkoper vallende goederen niet heeft afgenomen anders dan in overeenstemming met de contractuele rechten van de koper;
(iv)    indien de koper insolvent wordt of een akkoord (waaronder een vrijwillig akkoord) met zijn crediteuren sluit of in geval van een rechtspersoon een besluit tot vrijwillige liquidatie heeft genomen behalve ten behoeve van een reorganisatie, of indien een verzoek om een bevel tot liquidatie van de koper of om benoeming van een bewindvoerder (waaronder een curator) of administrateur is ingediend, of indien een dergelijk bevel wordt gegeven of een dergelijke benoeming wordt gedaan, of indien in geval van een natuurlijk persoon, vennootschap of maatschap de koper de betaling van zijn schulden geheel of gedeeltelijk opschort, of indien een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening of een faillissementsaanvraag is ingediend of indien een dergelijke voorziening wordt getroffen of een dergelijk faillissement wordt uitgesproken, of indien de koper, al dan niet een rechtspersoon, soortgelijke handelingen of procedures naar buitenlands recht verricht of daaraan is onderworpen.
e.    De verkoper kan zijn voormelde rechten van beëindiging of opschorting te allen tijde uitoefenen zolang de gebeurtenis die of het verzuim dat daartoe aanleiding geeft niet is geëindigd of hersteld, en in geval van een dergelijke opschorting is de verkoper gerechtigd om als voorwaarde voor hervatting van de levering op grond van de overeenkomst tussen hem en de koper vooruitbetaling van de prijs van verdere leveringen of de door hem verlangde zekerheid voor de betaling te vorderen.

Artikel 6 - Levering

a.    De levering zal plaatsvinden na betaling van het volledige op de factuur vermelde bedrag, tenzij schriftelijk andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
b.    De in de orderbevestigingen van de verkoper genoemde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en gelden bij benadering. De leveringstermijn geldt af magazijn en wordt opgegeven door de verkoper, tenzij anders overeengekomen. De termijnen gaan pas in nadat de overeenkomst van kracht wordt en na ontvangst door de verkoper van alle gegevens die nodig zijn voor de levering.
c.    Vertraging van de levering om welke reden dan ook geeft de koper nimmer het recht op vergoeding van schade en verlies te vorderen en evenmin het recht de nakoming van zijn verplichtingen op basis van deze of een andere overeenkomst te beëindigen. Onverminderd zijn andere rechten kan de verkoper de leveringstermijnen verlengen voor een periode die gelijk is aan de periode gedurende welke de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt.
d.    Tenzij anders overeengekomen, zijn de regels van de meest recente uitgave van de Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, betreffende de term FCA van toepassing op alle leveringen. De meest recente uitgave van de Incoterms is tevens van toepassing op andere termen dan FCA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de vervoermiddelen voor het vervoer van de verkochte goederen door de koper beschikbaar zijn gesteld, garandeert de koper dat deze van goede kwaliteit zijn, en de koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden betreffende dergelijk vervoer tegen de verkoper.

Artikel 7 - Verzuim, overmacht

a.    De koper is in verzuim – zonder kennisgeving of ingebrekestelling – door het niet nakomen van zijn verplichtingen jegens de verkoper, hetgeen het geval is door het enkele verstrijken van de termijn waarbinnen de koper deze verplichtingen had moeten nakomen.
b.    In geval van overmacht, zoals beschreven onder c., is de verkoper voor de duur van de overmachtsituatie vrijgesteld van het nakomen van zijn contractuele verplichtingen. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie opeenvolgende maanden na de datum van voornoemde kennisgeving door de verkoper, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de hoeveelheid die gedurende deze maanden had moeten worden geleverd, geheel of gedeeltelijk te annuleren. Noch in geval van overmacht, noch in geval van de hier genoemde ontbinding of annulering heeft de koper recht op vergoeding van verlies en schade. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn van drie maanden kan de koper verlangen dat de verkoper verklaart of hij de overeenkomst wil ontbinden of annuleren.
c.    Er is sprake van overmacht als de nakoming van een contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen of indien een dergelijke nakoming voor de verkoper zodanige problemen oplevert dat vervulling niet van hem kan worden gevergd.
d.    Indien zich omstandigheden voordoen zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, brand, vorst, problemen of stagnatie bij het vervoer, een tekort aan geschikte auto’s, wagons en/of verschepingsfaciliteiten, stakingen, blokkade, bedrijfsbezetting, zitstakingen en/of uitsluitingen, embargo, exportbeperkingen, overheidsmaatregelen en problemen of stagnatie in de productie van de verkoper en/of een leverancier van grondstoffen en/of producten die verband houden met producten die door de verkoper worden verkocht, zal de verkoper worden vrijgesteld van het nakomen van zijn verplichtingen onverminderd de andere rechten van de verkoper zoals bepaald in b., welke rechten ook van toepassing zijn wanneer de hier genoemde omstandigheden zich voordoen.

Artikel 8 - Risico, eigendomsvoorbehoud

a.    Bij aflevering van de goederen op de overeengekomen plaats gaan alle risico’s van verlies, schade en andere incidenten onmiddellijk over op de koper.
b.    De verkoper en de koper komen uitdrukkelijk overeen dat totdat de verkoper volledige betaling heeft ontvangen voor de goederen die onder deze of een andere tussen hen bestaande verkoopovereenkomst vallen, of totdat alle andere gelden die de koper voor de verantwoorde bedragen aan de verkoper verschuldigd is, volledig zijn betaald:

(i)    de juridische en economische eigendom van de onder de overeenkomst vallende goederen (“de goederen”) bij de verkoper blijven;
(ii)    de verkoper de goederen te allen tijde van de koper kan terugvorderen als deze in diens bezit zijn, indien het door de koper aan de verkoper verschuldigde bedrag voor de geleverde goederen of andere verschuldigde bedragen niet betaald zijn nadat de vervaldag voor de betaling is verstreken en dat de verkoper, zijn ondergeschikten en agenten daartoe toegang hebben tot de terreinen en gebouwen waar de goederen zich bevinden;
(iii)    sub (ii) als aparte clausule wordt opgevat en van toepassing is en indien enige bepaling om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

c.    In voorkomend geval kan de verkoper – in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 12 – een beroep doen op de wet van het land waar de goederen zich bevinden. In een dergelijk geval wordt dit artikel gelijkgesteld met het meest overeenkomende en meest vergelijkbare recht van dat rechtsstelsel.

Artikel 9 - Garantie/gebreken

a.    De koper wordt geacht af te zien van reclames of klachten wegens gebrekkige goederen of om welke andere reden dan ook, tenzij dergelijke reclames binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen door de koper (of na opslag voor zijn rekening indien dit eerder is) schriftelijk worden ingediend. Reclames en klachten met betrekking tot reeds verwerkte goederen worden afgewezen.
b.    Indien de verkoper een door de koper overeenkomstig de bovenstaande paragraaf meegedeeld gebrek erkent, kan hij onverminderd artikel 6 b, c en d kiezen voor vervanging van de gebrekkige goederen of voor teruggave van de verkoopprijs van dergelijke gebrekkige goederen. In beide gevallen zullen de betrokken goederen ter beschikking van de verkoper worden gehouden en door de koper pas na goedkeuring van de verkoper aan de verkoper worden geretourneerd.
c.    De verkoper is in geen geval gehouden tot betaling van een hogere of een andere vergoeding dan de in paragraaf 9b vermelde vergoeding. Hij zal derhalve in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van gevolgschade aan de koper wegens een al dan niet door de verkoper erkend gebrek in de levering. De koper vrijwaart de verkoper volledig tegen vorderingen van derden in verband met de op grond van deze overeenkomst geleverde goederen en vergoedt aan de verkoper het hele bedrag dat de verkoper zou moeten betalen.
d.    Zolang de koper zijn verplichtingen op grond van de verkoopovereenkomst niet volledig is nagekomen, is de verkoper niet aansprakelijk voor welke schades of verliezen dan ook en is hij niet gehouden reclames over gebreken te erkennen.
e.    Verkoper is op geen enkele wijze verplicht om aan koper directe of indirecte schade, de gevolgen van schade, of verlies van winst te compenseren, welke worden veroorzaakt door onvoldoende functioneren van de door verkoper geleverde goederen, hetzij door werk dat door verkoper is uitgevoerd.
f.    Koper vrijwaart Verkoper voor alle aansprakelijkheden van derden en tegen alle directe en indirecte schades, kosten en rentes die Verkoper lijdt ten gevolge van vorderingen van derden die compensatie van schades veroorzaakt door tekortkomingen in de door Verkoper geleverde producten op Verkoper proberen te verhalen.

Artikel 10 - Toleranties

a.    De goederen worden gefabriceerd en geleverd met een tolerantie van plus of min 10% ten opzichte van de oorspronkelijke order, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de verkoper.
b.    Verschillen tussen monsters en leveringen zoals, maar niet beperkt tot, geringe afwijkingen in vorm zijn geen grond voor afkeuring van de levering, ontbinding van de overeenkomst, weigering van betaling of vergoeding in geval van verschillen van geringe betekenis en worden gedefinieerd als een eigenschap die geen afbreuk doet aan het wezen van de geleverde goederen en hun praktische waarde. Bij de beoordeling of een levering correct is, zal een gemiddelde van de totale levering worden genomen.
c.    Alle afmetingen zijn bij benadering en de werkelijke afmetingen kunnen afwijken afhankelijk van het bestelde product.

Artikel 11 - Ontwerpen, tekeningen en beschrijvingen, intellectuele eigendom

a.    Alle door de verkoper aan de koper verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, uitvindingen en (technische) documenten van vergelijkbaar belang die door de verkoper uitdrukkelijk als origineel werk zijn gecreëerd en verband houden met de producten of de vervaardiging ervan, blijven uitdrukkelijk eigendom van de verkoper.
b.    Alle door de verkoper aan de koper verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, uitvindingen en (technische) documenten van vergelijkbaar belang zullen zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper niet worden gebruikt voor enig ander doel dan het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Ze mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper anderszins worden gebruikt of gekopieerd, gereproduceerd, overhandigd of medegedeeld aan derden.
c.    De in de vorige paragrafen bedoelde goederen moeten op verzoek van de verkoper onmiddellijk aan de verkoper worden geretourneerd.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en exclusieve jurisdictie

Geschillen en/of klachten die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het Nederlandse recht is van toepassing.

 

BETONBLOCK® ervaren?