Betonblock.com

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY PREDAJA

Článok 1 – Definície

Týmito všeobecnými podmienkami sa rozumejú:

 1. Predávajúci: BETONBLOCK® Group B.V., BETONBLOCK® Global B.V. alebo Legobeton B.V. (pôsobiace aj pod obchodnými názvami BETONBLOCK® a BETONBLOCKUSA).
 2. Kupujúci: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela alebo chce uzavrieť zmluvu s predávajúcim, jeho zástupcami, agentmi, postupníkmi alebo nástupcami.

Článok 2 – Uplatniteľnosť

 1. Každá ponuka predávajúceho a/alebo každá kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito podmienkami, pokiaľ sa oprávnený zástupca predávajúceho písomne nedohodne inak. Tieto všeobecné podmienky predaja sa uplatňujú, pokiaľ nedôjde k zmenám písomne dohodnutým oboma stranami. Predávajúci neakceptuje akýkoľvek odkaz kupujúceho na jeho vlastné nákupné podmienky. Ponuky Predávajúceho sú nezáväzné.

 2. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú, keď predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí objednávky.

Článok 3 – Zadávanie a potvrdzovanie objednávok

 1. Žiadosti o objednávky môžete zadávať prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailom. Všetky (žiadosti o) objednávky alebo cenové ponuky predložené kupujúcim budú vyžadovať autorizovaný podpis, ktorým sa schvaľujú ceny a schvaľujú a prijímajú tieto všeobecné podmienky.

 2. Požiadavky na objednávky zadané kupujúcim môže predávajúci potvrdiť e-mailom.
 3. Všetky dodané objednávky alebo cenové ponuky majú platnosť dva mesiace od dátumu potvrdenia predávajúcim.

Článok 4 – Kontrola

 1. Kupujúci je oprávnený skontrolovať materiál obchodnej kvality na sklade, aby zistil viditeľné vlastnosti. Ak boli dohodnuté osobitné požiadavky na kvalitu, tovar sa môže skontrolovať pred odoslaním v sklade.

 2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v čase podania objednávky, že si želá tovar skontrolovať. V prípade, že takáto kontrola povedie k dodatočným nákladom pre predávajúceho, tieto náklady pôjdu na účet kupujúceho, aj keď sa kupujúci na kontrole nezúčastní.
 3. Ak Byer oznámil predávajúcemu, že si želá vykonať kontrolu tovaru, ale neurobí tak do jedného týždňa od oznámenia z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, akákoľvek reklamácia založená na vadách, ktoré mohli byť zistené počas takejto kontroly, nebude uznaná.

Článok 5 – Cena a platba

 1. Ceny, ktoré má kupujúci zaplatiť, sú ceny uvedené v potvrdení objednávky a sú splatné v mene uvedenej v potvrdení.

 2. Po potvrdení zo strany predávajúceho sa vykoná fakturácia.
 3. Všetky objednávky musia byť zaplatené vopred, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. V takom prípade sú platby zostávajúcich súm splatné do 14 dní od dátumu uvedeného na faktúre, pokiaľ neboli písomne dohodnuté iné platobné podmienky.
 4. Predávajúci je oprávnený bez toho, aby boli dotknuté jeho ostatné práva a prostriedky nápravy, úplne alebo čiastočne ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo potvrdenie objednávky medzi ním a kupujúcim alebo pozastaviť ďalšie dodávky podľa akejkoľvek zmluvy v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:
  1. ak je akýkoľvek dlh kupujúceho voči predávajúcemu splatný, ale stále nie je uhradený;
  2. ak kupujúci neposkytol akreditív, zmenku alebo akúkoľvek inú zábezpeku požadovanú v zmluve, pričom v takomto prípade sa uvedené práva na ukončenie alebo pozastavenie uplatnia len v súvislosti s konkrétnou zmluvou, v súvislosti s ktorou kupujúci zlyhal;
  3. ak kupujúci neprevzal tovar podľa akejkoľvek zmluvy medzi ním a predávajúcim inak ako v súlade so zmluvnými právami kupujúceho;
  4. ak sa kupujúci stane platobne neschopným alebo uzavrie dohodu (vrátane dobrovoľnej dohody) so svojimi veriteľmi, alebo ak ako právnická osoba prijal rozhodnutie o dobrovoľnej likvidácii s výnimkou výlučne na účely rekonštrukcie, alebo ak bol podaný návrh na vydanie príkazu na jeho likvidáciu, alebo na vymenovanie správcu (vrátane správcu konkurznej podstaty) alebo správcu, alebo ak bolo vydané akékoľvek takéto rozhodnutie alebo vymenovanie, alebo ak kupujúci, ktorý je fyzickou osobou alebo osobnou spoločnosťou, pozastaví úplne alebo čiastočne splácanie svojich dlhov, alebo ak bol podaný návrh na vydanie predbežného opatrenia alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak bolo vydané akékoľvek takéto rozhodnutie, alebo ak kupujúci, bez ohľadu na to, či je právnickou osobou alebo nie, vykoná akýkoľvek analogický úkon alebo konanie podľa zahraničného práva alebo sa na neho vzťahuje.
 5. Predávajúci je oprávnený uplatniť svoje vyššie uvedené práva na ukončenie alebo pozastavenie zmluvy kedykoľvek počas obdobia, keď udalosť alebo neplnenie, ktoré viedlo k tomuto ukončeniu alebo pozastaveniu, nebolo odstránené, a v prípade takéhoto pozastavenia je predávajúci oprávnený ako podmienku obnovenia dodávky podľa zmluvy medzi ním a kupujúcim požadovať zálohu alebo takú zábezpeku, akú môže požadovať na zaplatenie ceny akejkoľvek ďalšej dodávky.

Článok 6 – Dodanie

 1. Dodávka sa uskutoční po zaplatení celej sumy uvedenej na faktúre, pokiaľ neboli písomne dohodnuté iné platobné podmienky.

 2. Dodacie lehoty uvedené v potvrdeniach objednávok predávajúceho sú orientačné a približné. Ak nie je dohodnuté inak, dodacia lehota platí zo skladu, ktorý určí predávajúci, ak nie je dohodnuté inak. Lehoty začínajú plynúť až po nadobudnutí platnosti zmluvy a po tom, ako predávajúci obdrží všetky potrebné údaje umožňujúce dodanie.
 3. Oneskorenie dodávky z akéhokoľvek dôvodu nikdy nedáva kupujúcemu právo požadovať náhradu škody a straty, ani právo zastaviť plnenie svojich záväzkov na základe tejto alebo inej zmluvy. Bez toho, aby boli dotknuté iné práva predávajúceho, môže predĺžiť dodacie lehoty o dobu, počas ktorej kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností voči predávajúcemu.
 4. Ak nie je dohodnuté inak, na všetky dodávky sa vzťahujú pravidlá posledného vydania Incoterms vydaného Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži týkajúce sa pojmu FCA. Posledné vydanie Incoterms sa vzťahuje aj na iné podmienky ako FCA, ak nie je písomne dohodnuté inak. Ak dopravné prostriedky na prepravu predávaného tovaru poskytol kupujúci, kupujúci ručí za ich dobrú kvalitu a kupujúci zbavuje predávajúceho zodpovednosti za všetky nároky tretích osôb voči predávajúcemu týkajúce sa tejto prepravy.

Článok 7 – Nedodržanie záväzkov, vyššia moc

 1. Kupujúci sa dostane do omeškania - bez toho, aby bol upozornený alebo uvedený do omeškania - nesplnením akéhokoľvek svojho záväzku voči predávajúcemu, čo nastane už samotným uplynutím lehoty, v ktorej mal kupujúci takýto záväzok splniť.

 2. V prípade vyššej moci, ako je uvedené v bode c., je predávajúci oprávnene oslobodený od plnenia svojich zmluvných povinností počas trvania vyššej moci. Ak situácia vyššej moci trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace od dátumu vyššie uvedeného oznámenia predávajúceho, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu alebo úplne alebo čiastočne zrušiť množstvo, ktoré malo byť dodané počas týchto mesiacov. Ani v prípade vyššej moci, ani v prípade tu uvedeného zrušenia alebo storna nemá kupujúci nárok na náhradu akýchkoľvek strát a škôd. Po uplynutí uvedenej trojmesačnej lehoty môže kupujúci od predávajúceho požadovať, aby oznámil, či má v úmysle zmluvu zrušiť alebo od nej odstúpiť.
 3. Za vyššiu moc sa považuje, ak plneniu zmluvného záväzku čiastočne alebo úplne bránia akékoľvek okolnosti, ktoré sú mimo vôle predávajúceho, alebo ak takéto plnenie spôsobuje predávajúcemu také ťažkosti, že od neho nemožno požadovať, aby ho splnil.
 4. Ak nastanú okolnosti, ako napríklad vojna, nebezpečenstvo vojny, mobilizácia, povstanie, požiar, mráz, ťažkosti alebo stagnácia dopravy, nedostatok vhodných automobilov, vozňov alebo prepravných zariadení, štrajky, blokáda, obsadenie priestorov, štrajk a/alebo výluka, embargo, vývozných obmedzení, vládnych opatrení a ťažkostí alebo stagnácie vo výrobe predávajúceho a/alebo dodávateľa surovín a/alebo pomocných výrobkov určených na predaj predávajúcim, bude predávajúci oslobodený od plnenia svojho záväzku bez toho, aby boli dotknuté ostatné práva predávajúceho uvedené v bode b. ktoré práva sa uplatňujú aj vtedy, keď nastanú okolnosti, ako sú tu uvedené okolnosti.

Článok 8 – Riziko, výhrada vlastníctva

 1. Po dodaní tovaru na dohodnuté miesto prechádzajú všetky riziká straty, poškodenia a iných udalostí okamžite na kupujúceho.

 2. Predávajúci a kupujúci sa výslovne dohodli, že až do úplného zaplatenia predávajúcemu za tovar, ktorý je súčasťou tejto alebo akejkoľvek inej kúpnej zmluvy medzi nimi, alebo do úplného zaplatenia všetkých ostatných peňažných prostriedkov, ktoré má kupujúci zaplatiť predávajúcemu na akúkoľvek vyúčtovanú sumu:
 3. právnym a skutočným vlastníkom tovaru, ktorý je predmetom zmluvy ("tovar"), zostáva predávajúci;
 4. predávajúci môže kedykoľvek vymáhať tovar od kupujúceho, ak je v jeho držbe, ak suma, ktorú kupujúci dlží predávajúcemu za dodaný tovar, alebo akákoľvek iná dlžná suma zostane nezaplatená po uplynutí lehoty splatnosti, a na tento účel môže predávajúci, jeho zamestnanci a zástupcovia vstúpiť na akýkoľvek pozemok alebo do budovy, kde sa tovar nachádza;
 5. podčlánok (ii) sa vykladá a má účinok ako samostatná doložka, a preto v prípade, že niektorá z nich je z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľná v súlade s jej podmienkami, ostatné zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.
 6. V takom prípade má predávajúci právo - v rozpore s článkom 12 - uplatniť právo krajiny, v ktorej sa tovar nachádza. V takomto prípade sa tento článok prirovnáva k najbližšiemu a najviac porovnateľnému právu tohto právneho systému.

Článok 9 – Záruka/porucha/zodpovednosť

 1. Akékoľvek nároky alebo sťažnosti z dôvodu chybného tovaru alebo z akéhokoľvek iného dôvodu sa považujú za vzdané kupujúcim, ak kupujúci písomne neoznámi takéto nároky do tridsiatich (30) dní od prijatia tovaru kupujúcim (alebo od uskladnenia na jeho účet, podľa toho, čo nastane skôr). Reklamácie a sťažnosti týkajúce sa už spracovaného tovaru sa považujú za zamietnuté. Poškodenia spôsobené prepravou je potrebné nahlásiť spätne najneskôr do 48 hodín od prevzatia tovaru, spolu s príslušnými fotografiami stavu tovaru pri dodaní.

 2. Ak predávajúci uzná vadu oznámenú kupujúcim podľa vyššie uvedeného odseku, má bez toho, aby bol dotknutý článok 6 písm. b), c) a d), právo vybrať si, či vadný tovar vymení alebo vráti kúpnu cenu takéhoto vadného tovaru. V oboch prípadoch bude príslušný tovar ponechaný k dispozícii predávajúcemu a kupujúci ho vráti predávajúcemu až po schválení predávajúcim.
 3. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za väčšie alebo iné odškodnenie, ako je uvedené v odseku 9b. V žiadnom prípade preto nenesie zodpovednosť za akékoľvek následné škody spôsobené kupujúcemu v dôsledku akejkoľvek vady dodávky, či už ju predávajúci priznal alebo nie. Kupujúci je povinný zbaviť predávajúceho akýchkoľvek nárokov tretích osôb v súvislosti s tovarom dodaným podľa tejto zmluvy a vrátiť predávajúcemu celú sumu, ktorú by bol povinný zaplatiť.
 4. Pokiaľ kupujúci nesplní svoj záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy v plnom rozsahu, predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu alebo stratu a nie je povinný uznať žiadne nároky z vád.
 5. Predávajúci nie je v žiadnom prípade povinný nahradiť Kupujúcemu priame alebo nepriame škody, následky škôd alebo ušlý zisk, ktoré boli spôsobené buď nedostatočným plnením dodaného tovaru Predávajúcim, alebo prácou vykonanou Predávajúcim.
 6. Kupujúci odškodňuje predávajúceho za nároky tretích strán a za všetky náklady, škody a úroky, ktoré by mohli predávajúcemu priamo alebo nepriamo vzniknúť v dôsledku takýchto nárokov tretích strán na náhradu škody spôsobenej nedostatkom nami dodaných dodávok.

Článok 10 – Tolerancie

 1. Tovar sa vyrába a dodáva s toleranciou pôvodnej objednávky plus alebo mínus 10, ak sa predávajúci písomne nedohodne inak.

 2. Akékoľvek odchýlky medzi vzorkami a dodávkami, t. j. okrem iného drobné rozdiely vo forme, nepredstavujú dôvod na odmietnutie dodávky, zrušenie zmluvy, odmietnutie platby alebo náhrady škody v prípade odchýlok menšieho významu, ktoré sa definujú ako kvalita, ktorá nemá vplyv na podstatu dodaného tovaru a jeho praktickú hodnotu. Pri posudzovaní správnosti dodávky sa berie priemer z celkovej dodávky.
 3. Všetky uvedené veľkosti sú približné a v závislosti od objednaného výrobku sa skutočné veľkosti môžu líšiť.

Článok 11 – Dizajny, výkresy a opisy, duševné vlastníctvo

 1. Všetky návrhy, výkresy, modely, vynálezy a (technické) dokumenty podobného významu, výslovne vytvorené predávajúcim ako originálne dielo, týkajúce sa výrobkov alebo ich výroby, ktoré predávajúci predloží kupujúcemu, zostávajú výslovne majetkom predávajúceho.

 2. Všetky návrhy, výkresové modely, vynálezy a (technické) dokumenty podobného významu, ktoré predávajúci predložil kupujúcemu, sa nesmú bez písomného súhlasu predávajúceho použiť na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté. Bez písomného súhlasu predávajúceho sa nesmú inak používať ani kopírovať, reprodukovať, prenášať alebo oznamovať tretej strane.
 3. Predmety uvedené v predchádzajúcich odsekoch musia byť na žiadosť predávajúceho bezodkladne vrátené predávajúcemu.

Článok 12 – Rozhodné právo a výlučná právomoc

Všetky spory a/alebo záležitosti vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou rieši výlučne poverený sudca v Amsterdame, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Uplatňuje sa holandské právo.

Skúsenosti so systémom BETONBLOCK®?