Betonblock.com

Általános feltételek

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. cikk – Fogalommeghatározások

Az általános értékesítési feltételekben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 1. Eladó: A BETONBLOCK® Group B.V., BETONBLOCK® Global B.V. vagy Legobeton B.V. (amely BETONBLOCK® és BETONBLOCKUSA kereskedelmi néven szintén folytat üzleti tevékenységet).
 2. Vevő: bármely magánszemély vagy jogi entitás aki/amely szerződéses viszonyba lépett vagy szerződéses viszonyba kíván lépni az eladóval, illetve annak képviselőivel, ügynökeivel, megbízottaival vagy jogutódaival.

2. cikk – Alkalmazhatóság

 1. Az általános értékesítési feltételek hatálya kiterjed az eladó minden árajánlatára, valamint az eladó és a vevő között létrejött minden adásvételi szerződésre, kivéve, ha az eladó hivatalos képviselőjével kötött írásbeli megállapodás másként nem rendelkezik. A mindkét fél által elfogadott írásbeli módosításoktól eltekintve minden esetben az általános értékesítési feltételek az irányadók. Az eladó nem fogadja el a vevő saját beszerzési feltételeire való hivatkozását. Az eladó árajánlatai kötelezettségtől mentesek.

 2. A felek között akkor jön létre az adásvételi szerződés, amikor az eladó írásban visszaigazolja a rendelés elfogadását a vevőnek.

3. cikk – Rendelés leadása és visszaigazolása

 1. Rendeléseket a weboldalon vagy e-mailen keresztül lehet leadni. A vevő által leadott minden rendelést és árajánlatkérést hivatalos aláírással kell ellátni, amellyel a vevő elfogadja a vételárat, valamint jóváhagyja és elfogadja az általános értékesítési feltételeket.

 2. A vevő által leadott rendeléseket az eladó e-mailben visszaigazolhatja.
 3. Minden leadott rendelés vagy árajánlatkérés az eladó általi visszaigazolástól számított két hónapig érvényes.

4. cikk – Áru szemrevételezése

 1. A vevő jogosult arra, hogy az anyag látható jellemzőinek szemrevételezésével ellenőrizze annak minőségét. Amennyiben a felek különleges minőségi követelményekben állapodtak meg, a vevő szállítás előtt megtekintheti a raktárban az árut.

 2. A vevő a rendelés leadásával egyidejűleg tájékoztatja az eladót arról, hogy szemrevételezéssel ellenőrizni kívánja az árut. Amennyiben az ellenőrzés külön költséggel jár az eladó számára, e költség a vevőt terheli, még akkor is, ha a vevő nem jelenik meg az ellenőrzésen.
 3. Amennyiben a vevő értesíti az eladót, hogy ellenőrizni kívánja az árut, de az értesítéstől számított egy héten belül – az eladón kívül álló okokból – nem jelenik meg, hogy ellenőrizze a terméket, az eladó elutasít minden olyan hibán alapuló kárigényt, amelyet az ellenőrzés során fel lehetett volna tárni.

5. cikk – Vételár és fizetés

 1. A vevő által fizetendő vételár a rendelés visszaigazolásában szereplő vételár, amelyet a vevő a visszaigazolásban feltüntetett pénznemben köteles kiegyenlíteni.

 2. A számla az eladó általi visszaigazolást követően kerül kiállításra.
 3. Ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában minden rendelés előre fizetendő. Eltérő írásbeli megállapodás esetén a fennmaradó összeget a számlán szereplő dátumtól számított 14 napon belül kell kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek írásban más fizetési határidőt határoztak meg.
 4. Az alábbi esetekben az eladó – egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül – jogosult a közte és a vevő között létrejött bármely szerződést vagy rendelés-visszaigazolást részben vagy egészben felmondani, illetve bármely szerződés szerinti további szállítást felfüggeszteni:
  1. a vevőnek kifizetetlen tartozása van az eladóval szemben;
  2. a vevő elmulasztotta teljesíteni a hitellevél, váltó vagy egyéb biztosíték nyújtására vonatkozó szerződés szerinti kötelezettségét; ilyen esetben az említett felmondási vagy felfüggesztési jog csak arra a szerződésre vonatkozik, amellyel kapcsolatban a vevő elmulasztotta teljesíteni e kötelezettségét;
  3. a vevő a szerződésben biztosított jogain túlmenően nem vette át az eladóval kötött valamely szerződés tárgyát képező árut;
  4. a vevő fizetésképtelenné válik, (önkéntes) egyezséget köt hitelezőivel, jogi személyként végelszámolásról hozott határozatot (kivéve abban az esetben, amikor a végelszámolás kizárólagos célja a vállalat újjáalakítása), felszámolását, illetve vagyonfelügyelő (azon belül csődgondnok) vagy ügykezelő kinevezését elrendelő végzés meghozatalát kérik, illetve hoztak ellene ilyen végzést vagy kineveztek ilyen személyt, továbbá a vevő természetes személyként vagy partnervállalkozásként részben vagy egészben felfüggeszti tartozásai kifizetését, ideiglenes intézkedés vagy csődeljárási határozat iránti kérelmet terjesztenek vagy terjesztettek elő vele szemben, vagy ilyen irányú végzést hoznak vagy hoztak, illetve a vevő, akár jogi személyiség, akár nem, bármely hasonló külföldi jog szerinti cselekményt vagy eljárást hajt végre, vagy ilyen eljárást indítottak ellene.
 5. Az eladó jogosult az említett felmondási vagy felfüggesztési jogát bármikor gyakorolni, ha a felmondási vagy felfüggesztési jog gyakorlását indokolttá tévő esemény vagy mulasztás nem szűnik meg vagy nem kerül orvoslásra, és felfüggesztés esetén az eladó jogosult a vevővel kötött szerződés szerinti szállítás teljesítésének feltételeként bármely további szállítás vételárának előre fizetését vagy fizetési biztosítékot követelni.

6. cikk – Szállítás

 1. Szállításra azután kerül sor, hogy a vevő kiegyenlítette a számlán szereplő teljes összeget, kivéve ha a felek írásban ettől eltérő fizetési feltételekben állapodtak meg.

 2. Az eladó rendelés-visszaigazolásaiban feltüntetett szállítási határidő csak a kiszállítás becsült időpontját jelzi. Ellenkező értelmű megállapodás hiányában az eladó által megadott szállítási idő a raktárból történő kiszállításra vonatkozik. A szállítási idő attól az időponttól veszi kezdetét, hogy hatályba lépett az adásvételi szerződés, és az eladó megkapta a szállításhoz szükséges valamennyi adatot.
 3. A bármely okból kifolyólag késedelmes szállítás semmilyen esetben nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy (veszteség miatt) kárigényt nyújtson be, vagy felhagyjon a vonatkozó szerződés vagy más szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek teljesítésével. Az eladó a többi jogának sérelme nélkül meghosszabbíthatja a szállítási időt azzal az időtartammal, amely alatt a vevő nem teljesíti az eladóval szemben fennálló valamely kötelezettségét.
 4. Ellenkező értelmű megállapodás hiányában minden szállításra a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kidolgozott Incoterms szabályok legfrissebb változatának FCA szállítási feltételei az irányadók. Ellenkező értelmű megállapodás hiányában az FCA-tól eltérő szállítási feltételekre is az Incoterms legfrissebb változata vonatkozik. Amennyiben az értékesített áruk szállításához a vevő biztosítja a szállítóeszközt, a vevő garanciát vállal a szállítóeszköz megfelelő minőségére, és mentesíti az eladót harmadik felek szállítással kapcsolatos, eladóval szemben támasztott minden követelése alól.

7. cikk – Szerződés nem teljesítése, vis maior

 1. A vevő szerződésszegést követ el, ha nem tesz eleget az eladóval szemben fennálló bármely kötelezettségének, ami a vevő számára az adott kötelezettség teljesítésére biztosított határidő lejártakor következik be. Az eladó a szerződésszegés tényéről nem köteles értesíteni a vevőt.

 2. A c) pontban tárgyalt vis maior esetén az eladó a vis maiort előidéző helyzet fennállásának időtartamáig joggal mentesül szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. Amennyiben a vis maior az eladó általi értesítés dátumától számított három egymást követő hónapot meghaladó ideig fennáll, az eladó jogosult a szerződést felbontani, illetve az érintett hónapokra ütemezett szállítási mennyiséget részben vagy teljesen törölni. Vis maior, valamint a szerződés vis maiorból eredő felbontása vagy törlése esetén a vevő nem jogosult semmiféle kártérítésre. Az említett három hónapos időszak lejártát követően a vevő felkérheti az eladót arra, hogy tegye nyilvánvalóvá a szerződés felbontására vagy törlésére irányuló esetleges szándékát.
 3. Egy adott helyzet akkor minősül vis maiornak, ha egy, az eladó irányításán kívül álló körülmény részben vagy teljesen megakadályozza szerződéses kötelezettségének teljesítését, illetve ha az adott körülmény olyan nehézségek elé állítja az eladót, hogy nem várható el tőle a szóban forgó kötelezettség teljesítése.
 4. Olyan körülmények felmerülése esetén, mint például háború, háborús veszély, mozgósítás, felkelés, tűz, fagy, szállítási nehézségek vagy az árufuvarozás stagnálása, megfelelő járművek, vagonütközők vagy logisztikai létesítmények hiánya, sztrájk, blokád, telephelyek elfoglalása, hosszan tartó sztrájk és/vagy kizárás, embargó, exportkorlátozások, kormányzati intézkedések, valamint az eladó és/vagy az általa értékesített termékek előállításához szükséges nyersanyagok és/vagy segédanyagok beszállítóinak termelési nehézségei vagy termelésének stagnálása esetén az eladó – a b) pontban meghatározott egyéb jogainak sérelme nélkül – mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól, amely jogok akkor is érvényesek, ha az e pontban említett körülményekhez hasonló körülmények állnak elő.

8. cikk – Kockázat, tulajdonjog fenntartása

 1. Az áru megállapodás szerinti helyre történő leszállításakor a veszteség, sérülés és egyéb káresemény minden kockázata azonnal a vevőre száll.

 2. Az eladó és a vevő kifejezetten megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg az eladó nem kapja kézhez a felek között létrejött vonatkozó vagy bármely más adásvételi szerződés tárgyát képező áruk teljes vételárát, vagy amíg a vevő teljes egészében ki nem egyenlíti az eladónak járó bármely egyéb pénzösszeget:
 3. a szerződés tárgyát képező áruk (a továbbiakban: áruk) tulajdonjoga és haszonélvezeti joga az eladót illeti meg;
 4. az eladó bármikor visszaveheti a vevőtől a vevő birtokában lévő árut, ha a vevő nem egyenlíti ki határidőre a leszállított árukkal kapcsolatban fennálló tartozását vagy bármely egyéb eladónak járó összeget, és az áru visszavétele célból az eladó, annak alkalmazottai és megbízottai beléphetnek bármely telephelyre vagy épületbe, ahol az áru található;
 5. az ii. alpontot külön záradékként kell értelmezni és alkalmazni; ennek megfelelően abban az esetben, ha valamely záradék bármely okból kifolyólag a feltételei szerint végrehajthatatlannak bizonyul, a többi záradék teljes egészében hatályban marad.
 6. Ilyen helyzet kialakulása esetén az eladó – a 12. cikkben foglaltakkal ellentétben – jogosult annak az országnak a jogát alkalmazni, ahol az áru található. Ez esetben ezt a cikket az adott jogrendszer által biztosított legközelebbi és leginkább hasonló jog szerint kell értelmezni.

9. cikk – Jótállás/nem teljesítés/felelősség

 1. Az áru hibája miatt vagy bármily más okból felmerülő kárigény vagy panasz csak abban az esetben érvényesíthető, ha a vevő az áru átvételét vagy a saját költségére történő tárolását követő harminc (30) napon belül (attól függően, hogy melyik következik be előbb) írásban bejelenti kárigényét vagy panaszát. A vevő nem érvényesítheti a már használatba vett árukra vonatkozói kárigényeit és panaszait. A szállítás során keletkezett sérüléseket legkésőbb az áru átvételétől számított 48 órán belül be kell jelenteni, és a bejelentéshez mellékelni kell az áru átadáskori állapotát hitelesen tükröző fényképeket.

 2. Amennyiben az eladó elfogadja a vevő által a fenti bekezdésnek megfelelően bejelentett hibát, a 6. cikk b), c) és d) pontjának sérelme nélkül saját hatáskörben dönthet arról, hogy kicseréli a hibás árut, vagy visszatéríti a hibás áru vételárát. Mindkét esetben az eladó rendelkezésére kell bocsátani a hibás árut, ugyanakkor a vevő csak az eladó jóváhagyását követően küldheti vissza az árut az eladónak.
 3. Az eladó semmilyen körülmények között nem kötelezhető arra, hogy a (9) bekezdés b) pontjában foglaltaknál több vagy más kártérítést nyújtson a vevőnek. Ezért az eladó nem tehető felelőssé a szállítás során keletkezett bármely hibából eredő következményes károkért, függetlenül attól, hogy az eladó elismerte-e a hibát vagy sem. A vevő teljes körűen mentesíti az eladót a jelen szerződés alapján leszállított árukkal kapcsolatos, harmadik fél által támasztott minden kárigény alól, és köteles az eladónak megtéríteni az eladó által fizetendő teljes összeget.
 4. Mindaddig, amíg a vevő nem teljesíti maradéktalanul az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségét, az eladó nem felel semmilyen kárért vagy veszteségért, és nem köteles elfogadni semmilyen hibára vonatkozó kárigényt.
 5. Az eladó nem köteles megtéríteni a vevőnek az általa leszállított áru nem megfelelő teljesítményéből vagy az általa végzett munkából eredő közvetlen vagy közvetett károkat, következménykárokat és elmaradt hasznot.
 6. A vevő kártalanítja az eladót a leszállított termékek hiányosságaiból eredő károk miatt harmadik felek által támasztott kárigényekkel szemben, továbbá az ilyen kárigényekhez kapcsolódóan az eladónál közvetlenül vagy közvetve felmerülő minden költséggel, kárral és kamatteherrel szemben.

10. cikk – Tűréshatárok

 1. Az eladóval kötött ellenkező értelmű írásbeli megállapodás hiányában az árukat az eredeti megrendeléshez képest plusz/mínusz 10%-os tűréshatárral gyártjuk és szállítjuk.

 2. A termékminta és a leszállított termék közötti eltérések, nem kizárólagosan ideértve a kisebb formai eltéréseket, nem tekinthetők kellő indoknak ahhoz, hogy a vevő visszautasítsa a leszállított terméket, felbontsa a szerződést, megtagadja a vételár kiegyenlítését vagy kártérítést követeljen, amennyiben a szóban forgó eltérések elhanyagolható mértékűek, vagyis nem változtatnak a leszállított áru lényegén és gyakorlati értékén. A leszállított áru minőségének meghatározásakor az összes leszállított termék átlagát vesszük alapul.
 3. Minden általunk megadott méret közelítő érték, és a megrendelt terméktől függően a tényleges méretek eltérőek lehetnek.

11. cikk – Tervek, rajzok és leírások, szellemi tulajdon

 1. Az eladó által a vevőnek átadott minden terv, rajz, modell, találmány és hasonló fontosságú (műszaki) dokumentum, amely az eladónak a termékekkel vagy azok gyártásával kapcsolatban készített eredeti műve, kifejezetten az eladó tulajdonában marad.

 2. Az eladó által a vevőnek átadott tervek, rajzok, modellek, találmányok és hasonló fontosságú (műszaki) dokumentumok az eladó írásbeli jóváhagyása nélkül nem használhatók más célra, mint amelyre az eladó rendelkezésre bocsátotta azokat. Az eladó írásbeli jóváhagyása nélkül ezek az anyagok nem használhatók egyéb célokra, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, nem adhatók tovább és nem hozhatók harmadik fél tudomására.
 3. Az előző bekezdésekben említett anyagokat az eladó kérésére haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az eladónak.

12. cikk – Alkalmazandó jog és kizárólagos joghatóság

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitás kérdések és/vagy ügyek rendezésére kizárólag az amszterdami illetékes bíró jogosult. A szerződésre nézve a holland jog az irányadó.

Szeretné megismerni a BETONBLOCK® termékeit?